Terminai ir sąlygos

Šios naudojimo sąlygos galioja naudojant Bausch + Lomb administruojamus interneto puslapius.

Įžanginė pastaba

Visa informacija, kurią Bausch + Lomb pateikta minėtuose interneto puslapiuose yra rūpestingai parinkta ir patikrinta.

Prieš naudojant mūsų produktus, reikia susipažinti su pridėtais naudojimo nurodymais ar vartojimo instrukcijomis, jei reikia, pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

1. Pareiškimas apie sutikimą

Naudodami Bausch + Lomb administruojamus interneto puslapius Jūs išreiškiate sutikimą su toliau pateiktomis naudojimo sąlygomis ir su Jūsų apsilankymo naudojimu statistikos tikslams.

Bausch + Lomb turi teisę bet kada pakeisti šias naudojimo sąlygas. Apie naują redakciją Bausch + Lomb praneša interneto puslapiuose arba kitokiu tinkamu būdu. Pakeitimai įsigalioja juos paskelbus. Naudodamas interneto puslapius po pranešimo apie pakeitimus, vartotojas išreiškia savo sutikimą su pakeistomis naudojimo sąlygomis.

2. Autorių teisės ir prekių ženklų teisės / intelektinė nuosavybė

Šių interneto puslapių turinį gina autorių teises reglamentuojantys įstatymai. Vartotojai gali naudoti turinį tik asmeniniais, bet ne komerciniais tikslais. Yra draudžiama bet kaip keisti, dauginti, platinti ar viešinti interneto puslapius ar jų dalis be aiškaus rašytinio Bausch + Lomb sutikimo. Parsisiųsti galima tik specialiai tam numatytą interneto puslapių turinį. Parsisiuntimas nesuteikia jokių teisių į parsisiųstą turinį.

Nurodyti prekių ženklai, gaminiai, domenai ir įmonių pavadinimai yra saugomi įstatymų. Bausch + Lomb yra arba prekių ženklų, gaminių, domenų ir įmonių pavadinimų savininkė, arba turi teisę naudoti gaminius, domenus ir įmonių pavadinimus. Neautorizuotas  prekių ženklų, gaminių, domenų ir įmonių pavadinimų naudojimas ar piktavališkas naudojimas yra draudžiamas ir pažeidžia autorių teises, prekių ženklo teises ir kitokias apsaugos teises.

Vartotojas įsipareigoja teikti Bausch + Lomb tik tokius pranešimus (informaciją, klausimus, pasiūlymus, dokumentus, grafikus, projektus), kurių intelektinės nuosavybės teises jis turi, arba turi teisę perduoti juos tretiems asmenims. Šios informacijos perdavimas suteikia Bausch + Lomb teisę, informacijos ar užklausos apdorojimo tikslais arba statistikos tikslais ją dauginti, keisti, padalyti ar perduoti. Vartotojas šia apimtimi suteikia Bausch + Lomb nemokamą, neriboto laiko, neatšaukiamą, perduodamą ir išskirtinę naudojimo teisę į savo intelektinę nuosavybę arba į savo panaudojimo teisę. Bausch + Lomb neatsako už pasekmes, atsiradusias ar atsirandančias dėl pranešimo praradimo.

3. Atsakomybės apribojimas

Bausch + Lomb stengiasi savo puslapiuose pateikti teisingą ir aktualią informaciją, tačiau neprisiima garantijos ir atsakomybės už turinio teisingumą ir pilnumą arba už paieškos funkcijų rezultatus.

Bausch + Lomb neatsako už galimus nuostolius, atsiradusius dėl bet kokios formos ar turinio duomenų parsisiuntimo iš Bausch + Lomb internetinių puslapių.

Interneto puslapių prieinamumas priklauso nuo sąlygų ir apmokėjimo, kurie yra už Bausch + Lomb kompetencijos ribų. Už trikdžius šiose srityse Bausch + Lomb neatsako. Taip pat Bausch + Lomb neprisiima atsakomybės, jei techninės klaidos, techninės priežiūros darbai ar panašios aplinkybės laikinai padaro interneto puslapius neprieinamus.

Bausch + Lomb pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti, plėsti ar šalinti interneto puslapių turinį. Bausch + Lomb turi teisę savo nuožiūra, be išankstinio įspėjimo, apriboti vartotojui svetainės naudojimą arba jį nutraukti. Atsakomybės dėl to neatsiranda.

Bausch + Lomb interneto puslapių vartotojo nuostolių atlyginimo pretenzijos negalioja, nebent toliau yra numatyta kitaip. Atsakomybės apribojimas taip pat taikomas Bausch + Lomb ir susijusių įmonių atstovams, darbuotojams, patikėtiniams. Atsakomybės apribojimas netaikomas pretenzijoms į nuostolių atlyginimą,­ atsiradusioms dėl pakenkimų gyvybei, kūnui arba sveikatai, taip pat pretenzijoms į nuostolių atlyginimą, atsiradusioms dėl­ svarbių sutarties įsipareigojimų nevykdymo. Svarbūs sutartiniai įsipareigojimai yra tokie, kuriuos įvykdyti būtina norint pasiekti sutarties tikslą. Atsakomybės apribojimas taip pat neapima atsakomybės už nuostolius, kurie atsirado dėl Bausch + Lomb, jų įstatyminių atstovų arba patikėtinių tyčinio arba grubiai aplaidaus pareigų pažeidimo.

4. Vartotojo rūpestingumo prievolė

Vartotojas įsipareigoja neperkelti į interneto puslapį medžiagos, kurioje yra virusų ar kitų programų, galinčių sukelti pavojų ar sunaikinti Bausch + Lomb programinę ir aparatinę įrangą. Vartotojas atsako už tokių virusų arba programų padarytus nuostolius ir privalo juos atlyginti.

Kadangi tam tikros interneto puslapių dalys yra prieinamos tik įvedus slaptažodį, vartotojas turi rūpestingai saugoti slaptažodį ir neperduoti jo tretiems asmenims, taip pat nedelsiant pranešti Bausch + Lomb, jeigu atsiranda pagrindas įtarti, kad slaptažodis tapo žinomas tretiems asmenims. Vartotojas įsipareigoja neteisėtai neatidaryti tokių saugomų puslapių ir neleisti to padaryti tretiems asmenims.

5. Nurodymai ir nuorodos

Šios naudojamos sąlygos galioja tik Bausch + Lomb interneto puslapiams. Jeigu per interneto puslapius naudojant nuorodas atsiranda galimybė pereiti į kitus interneto puslapius, kuriuos administruoja kitos įmonės arba organizacijos, Bausch + Lomb už tokių puslapių turinį neatsako. Sujungimas su trečių asmenų interneto puslapiais vykdomas tik kaip papildoma paslauga vartotojo informavimo tikslais. Bausch + Lomb tokių trečiųjų asmenų interneto puslapių turinio nepasisavina. Bausch + Lomb pasilieka teisę uždrausti kitų įmonių ar organizacijų administruojamiems interneto puslapiams talpinti nuorodas į Bausch + Lomb interneto puslapius, taip pat pašalinti iš Bausch + Lomb puslapių nuorodas į trečiųjų asmenų interneto puslapius. Bausch + Lomb neatsako už tokių trečiųjų asmenų interneto puslapių pasiekiamumą ir turinį.

Nuoroda į trečiųjų asmenų interneto puslapius arba nuoroda į kitas įmones, vaistines, ligonių kasas, gydytojus arba kitokias įstaigas ar asmenis nėra rekomendacija vaistus reglamentuojančios teisės ar kitokia prasme. Lankymasis trečiųjų asmenų puslapiuose, taip pat ir per nuorodas, vyksta savo atsakomybe.

6. Asmens duomenys

Bausch + Lomb stengiasi apsaugoti vartotojų asmens duomenis. Visi interneto puslapiuose surinkti asmens duomenys išsaugomi ir apdorojami tik laikantis Bausch + Lomb pareiškimo dėl duomenų apsaugos nuostatų.

Bausch + Lomb pareiškimas dėl duomenų apsaugos yra naudojimo sąlygų sudėtinė dalis. Pareiškimą dėl duomenų apsaugos rasite čia: Pareiškimas dėl duomenų apsaugos

Išskyrus pareiškime dėl duomenų apsaugos nurodytus duomenis, pranešimai, paklausimai ar kitokia informacija, kurią Jūs perduodate Bausch + Lomb (pvz., klausimus, pasiūlymus, dokumentus, grafikus, projektus ar kitus pranešimus), nelaikomi konfidencialiais ar saugotinais.

7. Komentarų funkcijos ir diskusijų forumai

Jeigu Bausch + Lomb laikinai ar nuolatos savo interneto puslapiuose arba trečiųjų asmenų interneto puslapiuose siūlo arba pateikia komentarų funkcijas ir diskusijų forumus, mes tikimės, kad dalyviai laikysis bendrųjų bendravimo taisyklių, kaip antai abipusės pagarbos. Negalima skelbti įžeidžiančio, necenzūrinio šmeižiančio ar nepadoraus turinio, arba tokio turinio, kuris pažeidžia trečių asmenų intelektinės nuosavybės teises. Bausch + Lomb griežtai atsiriboja nuo tokios medžiagos ir bet kokių įžeidžiančių pasisakymų.

Vartotojas suteikia Bausch + Lomb nemokamą, neriboto laiko, neatšaukiamą, perduodamą ir išskirtinę naudojimo teisę į visus įrašus ir komentarus, kuriuos jis skelbia tokiu būdu.

Bausch + Lomb turi teisę savo nuožiūra ištrinti, išversti, pagal prasmę trumpinti, komentuoti, anonimizuoti arba kitaip keisti vartotojų įrašus. Tai daroma ypatingai tuomet (bet ne tik), kai įrašai pažeidžia galiojančią teisę, trečiųjų asmenų teises, prieštarauja Bausch + Lomb teisinėms normoms, yra įžeidžiantys arba žeminantys.

8. Redagavimas

Šios Bausch + Lomb naudojamos sąlygos paskutinį kartą buvo atnaujintos 2012 m. kovo 1 d. Mes pasiliekame teisę esant reikalui be išankstinio įspėjimo pakeisti naudojimo sąlygas, todėl patariame retkarčiais iš naujo peržiūrėti mūsų naudojimo sąlygas.

 

 

Klausimai?

Online Beratung - form

Online Beratung - page